Info en voorwaarden

Algemeen

Advocatenkantoor Bracke, Coppens & Beldé is een kostenassociatie.
De zetel is is gevestigd te Dendermonde, Noordlaan 78/3.
Mr. Michaël Bracke heeft als ondernemingsnummer BE BTW 0837.786.921.
Mr. Matthias Coppens heeft als ondernemingsnummer BE BTW 0810.700.462.
Mr. Jan Beldé heeft als ondernemingsnummer BE BTW 0836.277.481.
Mr. Janne Goossens heeft als ondernemingsnummer BE BTW 0700.767.095.

Algemene factuurvoorwaarden

De algemene voorwaarden bepalen als volgt:

  1. Alle provisiefacturen en ereloonstaten zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum.
  2. De BTW is slechts aftrekbaar in de mate dat deze factuur effectief werd betaald.

Bij niet betaling binnen de maand zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10% op jaarbasis. Op het onbetaalde saldo zal bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn, met een minimum van 75,00 €.

  1. Indien de factuur niet betaald wordt binnen de vereiste termijn, houdt het kantoor zich het recht voor geen verdere prestaties te verrichten.
  2. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten is verzekerd voor een bedrag van 3.750.000 € per schadegeval via de verzekering van de balie van Dendermonde bij AMLIN Verzekeringen, De Keyserlei 5/31 te 2018 Antwerpen, via de makelaar Van Breda Risk & Benefits, Plantin en Moretuslei 297 te 2140 Borgerhout.

De polis die de beroepsaansprakelijkheid van onze advocaten verzekert, verleent dekking in de hele wereld (uitgezonderd USA en Canada).

Indien de cliënt van oordeel is dat deze dekking niet volstaat, zal dit voor de aanvang van het dossier worden gemeld. Bij gebreke aan melding, aanvaardt de cliënt dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toereikend is en aanvaardt hij dat hij zich bij een eventuele vordering enkel zal richten tot de verzekeraar.

Beroepsregels en gedragscodes

Alle advocaten zijn advocaat in België en zijn ingeschreven aan de Balie van Dendermonde. Ze zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.baliedendermonde.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het kantoor verleent diensten onder toepassing van het Belgisch recht. In geval van geschillen, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de plaatsen waar het kantoor gelegen is, met name de Rechtbanken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, afdeling Dendermonde.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De advocaten zijn onderworpen aan de buitengerechtelijke geschillenregeling, voorzien in de arbitrageregels inzake ereloonbetwistingen van de Balie van Dendermonde.
U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling op de website van de balie te Dendermonde.
Het kantoor is niet onderworpen aan andere gedragscodes.

Informatieaanvragen en klachtenbehandeling

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan U advocaten het kantoor bereiken op het kantooradres, hetzij telefonisch, per post of e-mail.

Multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen

Het kantoor werkt onafhankelijk en maakt geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

Bracke, Coppens & Beldé